Seuran säännöt

Voimassaolevat säännöt: 22.09.2022
1 §.
Yhdistyksen nimi on Espoon Verkkopalloseura ry ja sen kotipaikka on
Espoo.
2 §.
Yhdistyksen tarkoituksena on tennisharrastuksen ja sitä lähellä
olevien mailapelien ja näihin liittyvän muun liikunnan lisääminen ja
kehittäminen. Yhdistyksen tarkoituksena voi olla myös muu
urheilutoiminta.
3 §.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tenniksen
koulutus- ja kilpailutilaisuuksia sekä iltapäiväkerhotoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää virkistys- ja
viihdetilaisuuksia. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten
tarpeellisia kiinteistöjä, osakkeita ja osuuksia. Yhdistyksen
toiminta ei saa johtaa voiton tai muun taloudellisen ansion
hankkimiseksi siihen osallisille, eikä se saa muutenkaan muodostua
laadultaan pääasiallisesti taloudelliseksi. 4 §. Yhdistyksen
jäseneksi voi liittyä jokainen kohdassa kaksi mainittua lajia
harrastava tai muutoin lajista kiinnostunut henkilö, jonka
yhdistyksen hallitus yhdistyksen jäseneksi hyväksyy.
5 §.
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun
suuruudesta päätetään vuosittain yhdistyksen syyskokouksessa.
6 §.
Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluvat
syyskokouksessa, kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut 8
varsinaista jäsentä ja 4 varajäsentä. Vuosittain puolet
varsinaisista jäsenistäja varajäsenistä ovat erovuorossa. Hallitus
valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan sekä sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat virkailijat. 7 §. Hallitus
kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa, tai jos vähintään kolme
hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos
vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan luettuna on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee
puheenjohtajan kannattama mielipide. 8 §. Yhdistyksen nimen
kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
9 §.
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös
vahvistetaan kevätkokouksessa. Tilinpäätös ja vuosikertomus on
annettava tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen
kevätkokousta. Tilintarkastuskertomus on luovutettava hallitukselle
viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.
10 §.
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle viimeistään 7 päivää ennen
kokousta julkaisemalla kutsu yhdistyksen ilmoitustaululla sekä
yhdistyksen www-sivuilla. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti
yhdistyksen tiloissa. Poikkeuksellisesti voidaan antaa jäsenille
mahdollisuus osallistua kokoukseen tietokoneilla etäyhteyksin.
Etäyhteyden kautta ei voida käsitellä yhdistyksen sääntöjen
muutoksia . Allekirjoitukset voidaan hoitaa myös sähköisesti.
Sivu: 2(2)
11 §.
Yhdistyksen syyskokouksessa, joka pidetään syys- tai lokakuussa:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan
tarkastajat.
2. Todetaan kokouksen laillisuus
3. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, liittymis- jajäsenmaksujen
suuruus, sekä tulo- ja menoarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.
4. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten
tilalle, sekä yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen kevätkokouksessa, joka pidetään maaliskuun loppuun
mennessä:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan
tarkastajat.
2. Todetaan kokouksen laillisuus
3. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden
hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.
6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
12 §.
Ellei jäsen täytä näiden sääntöjen hänelle määräämiä
velvollisuuksia, hänet voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen
kokouksen päätöksellä, jota vähintään 2/3 läsnäolevista jäsenistä on
kannattanut. Hallitus voi päättää yksinkertaisella enemmistöllä
jäsenen eronnen, jos jäsen ei olemaksanut jäsenmaksuaan kahtena
peräkkäisenä vuotena.
13 §.
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta
on tehtävä kahdessa perättäisessä kokouksessa, joiden välillä on
vähintään yksi kuukausi. Ehdotusten on saavutettava kummassakin
kokouksessa vähintään 3/4 äänistä
14 §.
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi yhdistyksen
varat käytetään purkautumisesta päättäneen, viimeisen yhdistyksen
kokouksen määräämällä tavalla liikuntaa, etupäässä tennistä
edistäviin tarkoituksiin.
15 §.
Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä, noudatetaan yhdistyksen
toiminnassa voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.